„cudapoddachem.pl”
prowadzonego przez Fundację Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków

§ 1
Postanowienia ogólne
Ilekroć w dokumencie jest mowa o Fundacji Brat Słońce (zwanej dalej Fundacją) – rozumie się przez to Fundację Brat Słońce, z siedzibą przy ul. Hetmana Żółkiewskiego 14 , 31-539 Kraków, KRS 0000397954, NIP 675 146 21 35, REGON 122414276.
Fundacja jako podmiot prowadzący Serwis dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanymi dalej „Partnerami” ,
w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
Partnerem Fundacji jest podmiot prowadzący serwis dotpay.pl, który prowadzi obsługę płatności online w ramach Serwisu.

§ 2
Pozyskiwanie danych osobowych

Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska, miejscowości oraz adresu e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 z późn. zm.).
Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela serwisu dotpay.pl podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 z późn. zm.).
Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża także zgodę na przekazanie udostępnionych danych osobowych pozostałym Partnerom, a także na ich przetwarzanie przez Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 z późn. zm.).
Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji. W tych celach dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków.

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
Administratorem danych w zakresie usługi płatności online jest właściciel serwisu dotpay.pl
Fundacja za pomocą odpowiednego sprzętu i zabezpieczeń programowych zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych w ramach Serwisu danych osobowych Użytkowników przed ujawnieniem ich podmiotom trzecim.
Fundacja udostępnia dane osobowe Użytkowników Partnerom w celu wykonywania łączących ją umów i porozumień oraz wykonywania działalności statutowej na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w pkt. 3 ppkt. 2.

§ 5
Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo do:
wglądu w swoje dane osobowe;
żądania zmiany swoich danych osobowych;
żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy Fundacji.

§ 6
Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.
W ramach wykorzystywania „cookies” Fundacja gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
IP urządzenia dostępowego,
nazwy hostów,
szybkość połączenia,
czas spędzony w Serwisie,
rodzaj przeglądarki oraz jej język,
sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
odwiedzane podstrony Serwisu.
Fundacja nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.
Fundacja wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”, który można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

§ 7
Postanowienia końcowe

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie znajduje:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 z późn. zm.);
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422.)